Prace nad nową normą ISO dla działań na rzecz klimatu

Gazy cieplarniane uznaje się za główną przyczynę zmian klimatycznych.