abc quality | tuv

* * *

TF [niem. Technischer Faktor] – Współczynnik Techniczny, wskaźnik odpowiedzialności za części wadliwe w przypadku reklamacji z rynku

źródło: VW

* * *

TPM [ang. Total Productive Maintenance] Kompleksowe zarządzanie parkiem maszynowym. TPM stawia na maksymalizację efektywności parku maszynowego w całym czasie jego użytkowania. Angażuje wszystkie osoby z wszystkich działów i szczebli; motywuje ludzi do dbania o park maszynowy poprzez tworzenie systemu konserwacji, uczenie podstawowych zasad właściwego utrzymania stanowiska pracy i rozwiązywania problemów.

źródło: Masaaki Imai: „Gemba Kaizen. Zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania” Kaizen Institute Polska, Wydawnictwa MT Biznes, 2006

* * *

TRIZ [ang. TIPS = Theory Of Inventive Problem Solving] – rosyjska metodologia rozwiązywania problemów

* * *

TRL [niem. Technische Revision Lieferant] – Kontrola Techniczna Dostawcy

źródło: VW

* * *

TQM [ang. Total Quality Management], to po polsku „ kompleksowe zarządzanie przez jakość”. Istnieje wiele definicji TQM stworzonych przez różne organizacje, co jest wynikiem uniwersalnego znaczenia i kompleksowego zastosowania. TQM to zespołowa filozofia zarządzania przedsiębiorstwem, która wychodzi poza zakres działań zarzadzania tylko przez jakość. Pierwowzorem dla TQM stała się japońska koncepcja jakości stworzona przez Deminga i Jurana w połowie XX wieku. Filozofia ta oznacza zaangażowanie wszystkich komórek organizacyjnych i pracowników w zapewnieniu jakości, a kadry kierowniczej w inicjowanie, wspieranie i organizowanie takich działań dla wzrostu jakości, eliminację wad poprzez zapobieganie przyczynom ich powstania, ograniczanie liczby poziomów w strukturach organizacyjnych, ciągłe rozpoznawanie zmieniających się oczekiwań i wymagań Klientów w celu wychodzenia im naprzeciw.

źródło: Robert Karaszewski: „ TQM teoria i praktyka” Toruń 2001.

* * *

TUV [niem. Technischer Überwachungsverein] – Stowarzyszenie Dozoru Technicznego

* * *

TVS [niem. TeileVersandSteuerung] – Nadzorowanie Wysyłki Części

źródło: VW

* * *

UOKiK [pol. Urząd Ochrony Konsumenta i Konkurencji] – Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest centralnym organem administracji państwowej. Odpowiada bezpośrednio przed Prezesem Rady Ministrów. Powoływany jest przez niego spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Do kompetencji Prezesa UOKiK należy kształtowanie polityki antymonopolowej oraz polityki ochrony konsumentów.

źródło: www.uokik.gov.pl

* * *

ULM [niem. UnterLieferantenManagement] – Zarządzanie Łańcuchem Dostawców

źródło: VW

* * *

USL [ang. Upper Specification Level] – górna granica specyfikacji

* * *

VDA [niem. Der Verband der Automobilindustrie e.V.] – Stowarzyszenie (niemieckiego) Przemysłu Motoryzacyjnego. Celem i zadaniem VDA jest umożliwienie dialogu i wsparcie uczestników niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego (producenci samochodów, naczep, przyczep i ich dostawcy). VDA jet również organizatorem targów motoryzacyjnych i przedstawicielem branży podczas konsultacji krajowych i międzynarodowych, reprezentując przy tym interesy niemieckich producentów.

źródło: www.vda.de

* * *

VA [niem. V-Audit] – audit procesu i wyrobu

źródło: VW

* * *

VDA [niem. Verband der Automobilindustrie] – Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego

* * *

VDA-QMC [niem. Verband der Automobilindustrie – Quality Management Center] – Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego – centrum zarządzania jakością

* * *

VIPP – test szczelności

źródło: FCA