abc quality | pqrs

PA [ang. Problem Analysis] – Analiza Problemu

źródło: VW

* * *

PCA – Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek certyfikujących, kontrolujących, laboratoriów badawczych i wzorcujących oraz innych podmiotów prowadzących oceny zgodności i weryfikacje na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. Polskie Centrum Akredytacji posiada status państwowej osoby prawnej i jest nadzorowane przez Ministerstwo Gospodarki.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. „……” Polskie Centrum Akredytacji zostało wskazane jako jedyna krajowa jednostka akredytująca w świetle ww. rozporządzenia.

źródło: www.pca.gov.pl

* * *

PDCA – Cykl Deminga / koło Deminga określane również jako cykl PDCA (skrót od Plan = zaplanuj działania, Do = wykonaj zaplanowane działania, Check = sprawdź rezultat przeprowadzonych działań, Act = wprowadź zmiany do procesu, zmodyfikuj proces. PDCA opiera się na chronologicznie uporządkowanych działaniach, typowych dla układu sterowania ze sprzężeniem zwrotnym.

Zgodnie z cyklem opracowanie planu działań jest podstawą realizacji zasady ciągłego doskonalenia.

źródło: Adam Hamrol, Władysław Mantura: „zarządzanie jakością. Teoria i praktyka” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

* * *

PEP [niem. ProduktEntstehungsProzess] – Proces Powstawania Wyrobu

źródło: VDA QMC

* * *

P-FMEA [ang. Process FMEA] – Analiza Ryzyka w odniesieniu do procesu (patrz: FMEA)

* * *

PKN – Polski Komitet Normalizacyjny – państwowa jednostka organizacyjna pełniąca rolę krajowej jednostki normalizacyjnej. Prowadzi działalności normalizacyjną zgodnie z rozwiązaniami europejskimi i międzynarodowymi, wypracowanymi przy aktywnym współudziale krajowych ekspertów, wspiera krajową politykę techniczną, w celu ułatwienia wymiany handlowej, zapewnienia konkurencyjności polskim producentom; dostarcza wszystkim zainteresowanym produktów normalizacyjnych o wysokiej jakości, w uzgodnionych terminach, odpowiadających wymaganiom rynku.

źródło: www.pkn.pl <http://www.pkn.pl>

* * *

PLP [niem. Produktionslenkungsplan] – Plan Kontroli Produkcji (w skrocie Plan Kontroli / ang. Control Plan)

* * *

Poka-Yoke, czyli zasada „unikania błędów” u potencjalnego źródła ich powstania. Opiera się na przekonaniu, że żaden człowiek, żadne urządzenie, żaden system nie mogą pracować bez popełniania błędów. W praktyce polega na stosowaniu rozwiązań, które w sposób jednoznaczny określają sposób wykonania pewnej czynności.

źródło: Adam Hamrol, Władysław Mantura: „zarządzanie jakością. Teoria i praktyka” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002

* * *

POT [niem. Potenzialanalyse] – Analiza Potencjału (patrz również VDA 6.3)

źródło: VW

* * *

PPA [ang. Product and Process Approval] – Zatwierdzenie wyrobu i procesu / [niem. PPF – Produkt- und ProzessFreigabe]

* * *

PPAP [ang. Production Part Approval Process] – Proces zatwierdzania części produkcyjnych

* * *

PRI [ang. Product Related Issue] – problem związany z wyrobem

źródło: FCA

* * *

ProdHaftG [niem. ProduktHaftungsGesetz] – Ustawa o odpowiedzialności za wyrób

* * *

ProdSG [niem. ProduktSicherheitsGesetz] – Ustawa o bezpieczeństwie wyrobu

* * *

PSB [niem. ProduktSicherheitsBeauftragter] – Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa Wyrobu / [ang. PSO – Product Safety Officer]

źródło: VW, BMW

* * *

PVS [niem. Produktionsvorserie – Produkcja przedseryjna

źródło: VW

* * *

Q-Matrix [ang.Qualification Matrix] – matryca kwalifikacji / kompetencji pracowników

* * *

QA [ang. Quality Assurance] – Zapewnienie Jakości

* * *

QAA [ang. Quality Assurance Agreement] – Umowa Jakościowa (patrz QSV)

* * *

QA Matrix (co może niektórych mylić z Qualification Matrix – matrycą kwalifikacji) – to w FCA najistotniejsze problemy jakościowe

źródło: FCA

* * *

QDX – Quality Data eXchange

* * *

QFD [ang. Quality Function Deployment] w języku polskim tłumaczona jako “rozwinięcie funkcji jakości” jest metodą pozwalającą uwzględnić na wszystkich etapach projektowania możliwie najwięcej czynników, parametrów, które mogą wpłynąć na jakość wyrobu bądź procesów jego produkcji. Innymi słowy służy do przekładania wymagań rynku na warunki, jakie musi spełnić przedsiębiorstwo na kolejnych etapach powstawania wyrobu, począwszy od projektowania poprzez produkcję, aż po sprzedaż i serwis. Jest to jedna z metod projektowania parametrów wyrobu lub procesu.

* * *

QM [ang. Quality Management] – Zarządzanie Jakością

* * *

QM Plan [ang. Quality Management Plan] – Plan Zarządzania Jakością / Plan Jakości (patrz również VDA 6.3 – plan jakości jako wszystkie aktywności związane z zarządzaniem jakością)

* * *

QSV [niem. Qualitaetsvereinbarung] – Umowa Jakościowa (patrz QAA)

* * *

Quality [pol. jakość]

* * *

RAPEX [ang. Rapid Exchange of information system] – System Szybkiej wymiany informacji

* * *

REGAL [niem. Regressabwicklungssystem Lieferant] – System realizacji regresu dostawcy

źródło: VW

* * *

RGA [niem. ReifeGradAbsicherung] – Zapewnienie Stopnia Gotowości (Dojrzałości)

źródło: VDA QMC

* * *

RPP [ang. Robust Production Process] – Stabilny Proces Produkcyjny

źródło: VDA QMC

* * *

RPQ [ang. Realtime Product Quality] – bieżąca jakość wyrobu

źródło: PSA / Daewon

* * *

SAGA [niem. System der Auftrags- und Gewährleistungsabwicklung] – System Realizacji Zleceń i Gwarancji w grupie VW

źródło: VW

* * *

SC/x [ang. Special Characteristic] – charakterystyka specjalna (gdzie x w angielskojęzycznych wersjach: S – Safety, H – Homologation, F – function)

* * *

SEU [ang. Significant Energy Use] – znaczące zużycie energii – określenie używane w normie ISO 50001:2018 [na dzień 2018.01.01 – FDIS], odnoszące się do zidentyfikowanych źródeł, nośników, urządzeń energetycznych, których skuteczność i efektywność powinna być zdefiniowana oraz monitorowana przez organizację. W odniesieniu do SEU definiuje się plany działań oraz identyfikuje osoby, które mogłyby mieć wpływ na ich funkcjonowanie.

* * *

SL [niem. SelbstAudit / ang. Self Audit] – Audit Samooceny

źródło: VW

* * *

SOP [ang. Start Of Production] – Start produkcji seryjnej, ale również:

* * *

SOP [ang. Standard Operation Procedure] – Procedura

* * *

SPC [ang. Statistica Process Control] – statystyczna kontrola procesu

* * *

SOS (bez kropek i kresek) [ang. Standard Operation Sheet], czyli coś w rodzaju procedury (odpowiednikiem byłby SOP, czyli Standard Operation Procedure)

źródło: PSA / Opel

* * *

SWOT [ang. Strengths Weaknesses Opportunities Threats] – Analiza ryzyka – moce / słabe strony + szanse i zagrożenia

* * *

REACH [ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals] – czyli rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i ograniczeń w zakresie chemikaliów. REACH to rozporządzenie WE dotyczące chemikaliów, które weszło w życie 1 czerwca 2007 roku.

* * *

RoHS [ang. Restriction of Hazardous Substances] to Dyrektywa RoHS numer 2002/95/EC z 27 stycznia 2003 roku, wprowadzona w życie 1 lipca 2006 roku ograniczająca używanie ryzykownych dla środowiska substancji. W Polsce została przyjęta Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektronicznym i elektrycznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 69, poz. 457).

Celem wprowadzenia dyrektywy jest zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych. Dyrektywa RoHS wymaga, aby producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego stosowali w minimalnych ilościach określonych w przepisach prawa następujące substancje: Ołów (Pb), Rtęć (Hg), Kadm(Cd), Sześciowartościowy Chrom (Cr+6), Eter polibromowanych di fenyli (PBDE), Polibromowane bifenyle (PBB).

www.gios.gov.pl <http://www.gios.gov.pl>

* * *

RPS [niem. Referenzpunktensystem] – system punktów referencyjnych. System punktów odniesienia.

* * *

SA 8000 [ang. Social Accountability 8000] jest międzynarodową normą określającą społeczną odpowiedzialność organizacji (CSR – Corporate Social Responsibility). Oparta jest na standardach dotyczących prawa człowieka i prawa pracownicze, takie jak: Konwencja Narodów Zjednoczonych, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ, Konwencja Praw Dziecka i Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy. Nawiązuje również do norm z zakresu jakości (ISO 9001) i środowiska (ISO 14001).

* * *

Six Sigma – amerykańska, długoterminowa strategia zwalczania zmienności i marnotrawstwa bazująca na danych i faktach, za którą Motorola w 1988 roku otrzymała Krajową Nagrodę Jakości. Strategia Six Sigma definiuje jakość jako: „prawo do wartości”, gdzie wartość dla producenta to zysk, wartość dla klienta to korzyść z zakupu. Właściwie zastosowana Strategii Six Sigma do rozwiązania wybranego problemu przynosi rzeczywiste, wymierne korzyści w postaci zysków finansowych.

* * *

SMED [ang. Single Minue Exchange of Die] – zestaw technik i narzędzi umożliwiający przezbrojenie maszyny w czasie krótszym niż 10 minut.

* * *

SMEs [ ang. Small Medium Enterprises] – Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

* * *

SOP [ang. Start of Production] – start produkcji seryjnej

ale również:

SOP (Standard Operating Procedure) – standardowa procedura pracy

* * *

SPC [ang. statistical process control] Statystyczne sterowanie procesem. Zbiór technik statystycznych wykorzystywanych do sterowania procesem i opanowywania jego zmienności.

źródło: Masaaki Imai: „Gemba Kaizen. Zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania” Kaizen Institute Polska, Wydawnictwa MT Biznes, 2006.

* * *

SQP – rozwiązywanie problemów bieżących

źródło: FCA

* * *

System – zbiór wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących elementów.

EN-ISO 9000:2005, pkt. 3.2.1.