abc quality | ghi

* * *

GDPR [ang. General Data Protection Regulations] – obowiązujące od 25 maja 2018 roku przepisy prawne dotyczące zarządzania danymi osobowymi w Unii Europejskiej

* * *

GD&T [ang. Geometrical Dimensioning & Tolerancing] – wymiarowanie i tolerowanie geometryczne

* * *

Gemba [jap. rzeczywiste miejsce]. W terminologii jakości oznacza „miejsce pracy” lub to miejsce, gdzie zostaje dodana wartość. W produkcji zwykle odnosi się do hali produkcyjnej.

źródło: Masaaki Imai: „Gemba Kaizen. Zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania” Kaizen Institute Polska, Wydawnictwa MT Biznes, 2006.

* * *

GHP Good Hygiene Practice – GMP [ang. Good Manufacturing Practice] Dobra Praktyka Produkcyjna, GHP [ang. Good Hygiene Practice] Dobra Praktyka Higieniczna wg. IFST (Institute of Food and Technology) to kombinacja procedur produkcyjnych oraz kontroli i zapewnienia jakości gwarantujących, że wytworzone produkty żywnościowe spełniają określone wymagania jakościowe. Zasady GMP/GHP wydawane są najczęściej w postaci kodeksu GMP/GHP. Nie istnieją gotowe Kodeksy GMP/GHP. Każdy zakład przemysłu spożywczego musi indywidualnie je opracować bazując na przepisach sanitarnych danego kraju dotyczących produkcji i obrotu żywnością. Podstawowe wytyczne do opracowania kodeksu GMP/ GHP są również zawarte w dokumencie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zwanym „Codex Alimentarius 1997. Zalecany Międzynarodowy Kodeks Praktyki. Ogólne zasady Higieny Żywności”

źródło: W. Dzwolak, S. Ziajka, J. Kroll „Dobra Praktyka Produkcyjna GMP w produkcji żywności” Studio 108, Olsztyn 1999.

W. Dzwolak, I. Żuraw „Zarządzanie Dokumentacją HACCP w małych i średnich firmach przemysłu spożywczego” Studio 108, Olsztyn 2003.

* * *

GIODO [pol. Generalna Inspekcja Ochrony Danych Osobowych]. Zadania i kompetencje GIODO wyznaczają przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). W ich świetle GIODO jest uprawniony do:

· kontroli zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych,

· wydawania decyzji administracyjnych i rozpatrywania skarg w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych,

· zapewnienia wykonania przez zobowiązanych obowiązków o charakterze niepieniężnym, wynikających z wydanych decyzji, przez stosowanie środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

· prowadzenia rejestru zbiorów danych oraz udzielania informacji o zarejestrowanych zbiorach,

· opiniowania projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych,

· inicjowania i podejmowania przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych,

· uczestniczenia w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych.

źródło: <www.giodo.gov.pl>

* * *

GLOBAL GAP [ang. Global Good Agriculture Practice] Globalne Dobre Praktyki Rolnicze powstały z inicjatywy brytyjskich detalistów oraz przedstawicieli supermarketów w Europie, którzy zareagowali na rosnące obawy konsumentów dotyczące bezpieczeństwa produktów, ochrony środowiska i standardów pracy. Postanowili ujednolicić swoje, często bardzo różne standardy opracowując dobrowolny standard Dobrej Praktyki Rolniczej produktów rolnych na całym świecie.

źródło: www.globalgap.com <http://www.globalgap.com>

* * *

GMP [ang. Good Manufacturing Practice] Dobra Praktyka Produkcyjna, GHP (ang. Good Hygiene Practice) Dobra Praktyka Higieniczna wg. IFST ( Institute of Food and Technology) to kombinacja procedur produkcyjnych oraz kontroli i zapewnienia jakości gwarantujących, że wytworzone produkty żywnościowe spełniają określone wymagania jakościowe. Zasady GMP/GHP wydawane są najczęściej w postaci kodeksu GMP/GHP. Nie istnieją gotowe Kodeksy GMP/GHP. Każdy zakład przemysłu spożywczego musi indywidualnie je opracować bazując na przepisach sanitarnych danego kraju dotyczących produkcji i obrotu żywnością. Podstawowe wytyczne do opracowania kodeksu GMP/ GHP są również zawarte w dokumencie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zwanym „Codex Alimentarius 1997. Zalecany Międzynarodowy Kodeks Praktyki. Ogólne zasady Higieny Żywności”

źródło: W. Dzwolak, S. Ziajka, J. Kroll „Dobra Praktyka Produkcyjna GMP w produkcji żywności” Studio 108, Olsztyn 1999.

W. Dzwolak, I. Żuraw „Zarządzanie Dokumentacją HACCP w małych i średnich firmach przemysłu spożywczego” Studio 108, Olsztyn 2003.

* * *

GS [niem. geprüfte Sicherheit] – znak „sprawdzone bezpieczeństwo”. Wyrób gotowy jest znakowany znakiem GS, jeżeli: w niezależnych, zatwierdzonych testach jednostki certyfikującej, przeprowadzane badanie „typu” potwierdza, że prototyp spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w ustawie „o wymogach bezpieczeństwa dla produktu” (zob. § 21 ust 1 ProdSG), kiedy badania i organ sprawdza zaświadczenia, że produkty z serii są zgodne z badanym modelem ust. „środki kontroli” (zob. § 21 ust 5 ProdSG).

źródło: www.dguv.de <http://www.dguv.de>

* * *

GW [niem. Gewaehrleistung] – gwarancja

* * *

HACCP [ang. Hazard Analysis and Critical Control Point System] – oznacza System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. HACCP jest narzędziem zarządzania bezpieczeństwem żywności i uniwersalną metodą systematycznej oceny możliwości wystąpienia zagrożeń oraz określenia metod ich eliminacji podczas produkcji żywności.

źródło: www.izz.waw.pl <http://www.izz.waw.pl>

* * *

HGB [niem. Handelsgesetzbuch] – niemiecki kodeks handlowy

* * *

HLS [ang. High Level Structure] – struktura wysokiego poziomu. Wprowadzony wraz z nową normą ISO 9001:2015 stały układ normy (10 rozdziałów, stały i niezmienny tekst, tzw. core text, który może być modyfikowany jedynie poprzez dodatkowe podpunkty w normach rozszerzających, np. ISO 13485, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, itd.)

* * *

IAAC [ang. Inter American Accreditation Cooperation]

* * *

IAF jest światowym stowarzyszeniem jednostek akredytujących i innych organów działających w obszarze oceny zgodności w zakresie systemów zarządzania, wyrobów, usług, personelu i innych podobnych programów oceny zgodności. Jego podstawowym zadaniem jest wypracowanie jednolitego ogólnoświatowego programu oceny zgodności, który zmniejszy ryzyko przedsiębiorstw i ich klientów, zapewniając, że akredytowane jednostki mają kompetencje do certyfikacji.

źródło: http://www.iaf.nu

* * *

IATF [ang. International Automotive Task Force] – Międzynarodowa Organizacja Przemysłu Motoryzacyjnego

* * *

IEC [ang. International Electrotechnical Commission] to Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna, która przygotowuje i publikuje normy międzynarodowe dla wszystkich technologii elektrycznych, elektronicznych i pokrewnych. IEC jest jedną z trzech globalnych siostrzanych organizacji (IEC, ISO, ITU), które rozwijają międzynarodowe standardy na świecie.

źródło: www.iec.ch <http://www.iec.ch>

* * *

IFS [ang. International Food Standard] jest to jednolity, międzynarodowy standard bezpieczeństwa opracowany dla wszystkich producentów żywności i uczestników łańcucha żywnościowego. W szczególności obowiązuje handlowców detalicznych produkujących pod marką hipermarketów marketów.

Standard opracowany został w 2000 r. w ramach Global Food Safety Initiative przez przedstawicieli niemieckiego handlu detalicznego i obecnie uznawany jest na całym świecie przez 65% podmiotów zajmujących się handlem żywnością. W Europie Zachodniej (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, gdzie obowiązuje Standard BRC) IFS jest najważniejszym standardem dla dostawców dużych sieci handlowych. Uzyskanie certyfikatu IFS oznacza zgodność ze standardem IFS i jest dowodem na to, że firma spełnia wszystkie wymogi wyspecyfikowane w standardzie.

Podstawową korzyścią wynikającą z przeprowadzenia certyfikacji według standardu IFS jest poprawa jakości i bezpieczeństwa produktów. Istotnym aspektem jest również uniknięcie wielokrotnych auditów przeprowadzanych przez wielu odbiorców.

www.dekra.pl <http://www.dekra.pl>, www.tuevpolska.pl <http://www.tuevpolska.pl>

* * *

IFSS [ang. International Food Safety System] – Międzynarodowy System Bezpieczeństwa Żywności

* * *

ILAC [ang. International Laboratory Accreditation Cooperation] Międzynarodowa Organizacja Akredytowanych Laboratoriów założona w 1977 roku. Celem jest zwiększenie wykorzystania i akceptacji przez przemysł, jak i rządy krajów sygnatariuszy, wyników z laboratoriów akredytowanych, w tym wyniki z laboratoriów w innych krajach. W ten sposób mogą być realizowane zasady wolnego handlu „Produkt testowany raz i akceptowane wszędzie”.

źródło: www.ilac.org <http://www.ilac.org>

* * *

IRCA [ang. International Register of Certificated Auditors] – Międzynarodowy Rejestr Certyfikowanych Auditorów. IRCA powstała w 1984 roku jako część rządu brytyjskiego z inicjatywy przedsiębiorstw mając na celu poprzez wdrażanie zasad jakości i procedur, uczynić przemysł i biznes bardziej konkurencyjnym. Przyznaje akredytacje jednostkom szkoleniowym na przeprowadzenie szkoleń wg. Standardów IRCA np. dla audytora wiodącego jednostki certyfikującej. Są to tzw. szkolenia akredytowane. IRCA przyznała od 1984 roku ponad 35.000 certyfikatów dla auditorów z ponad 150 krajów.

źródło: www.irca.org <http://www.irca.org>

* * *

IRIS [ang. International Railway Industry Standard] – Międzynarodowy standard dla branży kolejowej. Certyfikacja wg. IRIS dotyczy nie tylko poddostawców urządzeń i wyposażenia, ale również przedsiębiorstw specjalizujących się w produkcji urządzeń sterowania ruchem kolejowym, firm opracowujących innowacyjne technologie, jak również producentów systemów informatycznych.

Celem IRIS jest: wdrożenie globalnego, jednolitego systemu oceny producentów dla kolejnictwa, stworzenie w pełni przejrzystego, charakteryzującego się wysoką jakością łańcucha dostaw.

Standard charakteryzuje się uniwersalnym językiem, jednolitymi wytycznymi do oceny oraz wzajemnym uznawaniem auditów.

źródło: www.imqpoland.pl <http://www.imqpoland.pl>

* * *

Ishikawa – patrz: Diagram Ishikawy

* * *

ISO [ang. International Standards Organization] –  Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

* * *

IQ NET Międzynarodowa Sieć Jednostek Certyfikujących stanowi obecnie największą sieć jednostek certyfikujących systemy jakości we wszystkich sektorach działalności gospodarczej i społecznej (30% udziału w rynku światowym). Zrzesza 37 organizacji certyfikujących z 34 krajów, posiada 235 agencji i wydała ponad 250 000 certyfikatów. Audity certyfikujące na zgodność z ponad 50 normami przeprowadzane są w ponad 30 językach przez ponad 10 000 auditorów i 5 000 ekspertów.

źródło: www.iqnet-certification.com <http://www.iqnet-certification.com>