abc quality | def

D/TLD [niem. Dokumentationspflichtig / Technische Leitlinie Dokumentation] – dokumentacja wymagająca archiwizacji / przewodniki dokumentacji technicznej

* * *

DFFA [ang. Design for Failure Analysis] – Projektowanie analizy błędów

* * *

DFM [ang. Design for Manufacturing] – Projektowanie procesów wytwarzania

* * *

DFMA [ang. Design for Manufacturing and Assembly] – Projektowanie procesów wytwarzania i montażu

* * *

D-FMEA [ang. Design FMEA] – Analiza Ryzyka w odniesieniu do wyrobu (patrz: FMEA)

* * *

DFR [ang. Design for Reliability]

* * *

DFT [ang. Design for Test] – Projektowanie Testu

* * *

DFSS [ang. Design for Six Sigma] – Projektowanie dla Six Sigma

* * *

Diagram Ishikawy – graficzne przedstawienie powiązań pomiędzy przyczynami działającymi na proces i skutkami, które one powodują. Pozwala rozpoznać wpływ czynników składowych na ostateczny wynik procesu. Diagram bazuje na określeniu 5 głównych przyczyn (tzw. podejście 5M), tj.:

Ang. Man-Człowiek

Ang. Machine-maszyna

Ang. Material-Materiał

Ang. Method-Metoda

Ang. Management- środowisko i zarządzanie

Ang. Measurement- Pomiar

Adam Hamrol, Władysław Mantura: „Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

* * *

Diagram Pareto-Lorenza – opiera się na empirycznej prawidłowości, że w przyrodzie, technice, działalności człowieka , itp. zazwyczaj 20-30% przyczyn ( czynników) powoduje 80-70% skutków.

źródło: Adam Hamrol, Władysław Mantura: „Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

* * *

DIN [niem. Deutsches Institut fuer Normung] – Niemiecki Instytut Normalizacyjny (odpowiednik polskiego PKN)

* * *

DM [ang. Design Margining] – określanie zakresu projektu (ale też Depeche Mode, Deutsche Mark, itd. ;))

* * *

DoE [ang. Design of Experiments], czyli projektowanie eksperymentów to zespół metod wykorzystywanych do planowania eksperymentów. Eksperymenty te przeprowadzane są w fazie projektowania parametrów wyrobu lub procesu. Celem stosowania DOE jest uzyskanie w pełni wiarygodnych informacji o wpływie i zmienności czynników na wyrób lub proces. Zastosowane metody pozwalają wyeliminować wpływ czynnika ludzkiego, tj. brak doświadczenia, brak wiedzy, uprzedzenia, nawyki, rutyna. Klasyczny model projektowania eksperymentów został rozwinięty przez Taguchiego i Shainina.

Opracowane przez nich metody planowania eksperymentów przeprowadzone w fazie projektowania wyrobu lub procesu, pozwalają na:

· znalezienie czynników sterowalnych mających największy wpływ na zmienność jakości procesu lub wyrobu, oraz czynników o minimalnym wpływie.

· określenie optymalnego poziomu czynników sterowalnych dla zachowania wymaganej jakości procesu lub wyrobu.

źródło: Adam Hamrol, Władysław Mantura: „Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

* * *

DVSA [ang. Driver and Vehicle Standards Agency]

* * *

EA [ang. European co-operation for Accreditation] Europejska Współpraca w Dziedzinie Akredytacji, jest organizacją non profit, która powstała w listopadzie 1997 roku, a została zarejestrowany jako stowarzyszenie w Holandii w czerwcu 2000 r. EA jest europejską siecią krajowych uznanych organów akredytacyjnych znajdujących się w europejskim obszarze geograficznym. Misją tego stowarzyszenia jest zagwarantowanie niezależności, kompetencji i bezstronności przez organy akredytacyjne krajów zrzeszonych w EA. Polskę reprezentuje Polskie Centrum Akredytacji, PCA.

źródło: www.european-accreditation.org <http://www.european-accreditation.org>

* * *

EA-MLA [ang. EA Multilateral Agreement] Wielostronne Porozumienie EA Celem Porozumienia jest swobodny przepływ akredytowanych wyników certyfikacji/badań/inspekcji/wzorcowania w Europie. Porozumienie to opiera się na procesie wzajemnych ocen, które mają na celu zapewnienie, iż wszyscy sygnatariusze porozumienia prowadzą systemy akredytacji w sposób równoważny i kompetentny. Ustanowienie Wielostronnego Porozumienia-MLA pomiędzy jednostkami akredytującymi zrzeszonymi w EA buduje wspólne zaufanie do akredytowanych certyfikacji, inspekcji, wzorcowań oraz badań. Wielostronne Porozumienie eliminuje konieczność certyfikowania produktów lub usług w każdym kraju, w którym są one sprzedawane.

źródło: www.pca.gov.pl <http://www.pca.gov.pl>

* * *

EN – norma europejska

* * *

ENECeuropejski znak jakości dla produktów elektrycznych. Potwierdza ich wysoką jakość i zgodność z normami europejskimi. Rozszerzenie znaku certyfikacji ENEC dla wszystkich produktów elektrycznych tworzy jeden niezależny system oceny bezpieczeństwa jakości dla tych produktów na rynku europejskim. Otwarcie programu dla producentów na całym świecie przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa wyrobów wprowadzanych na rynek europejski.

źródło: www.enec.com <http://www.enec.com>

* * *

EFTA [ang. European Free Trade Association] – Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu jest międzyrządową organizacją założoną w celu promowania wolnego handlu i integracji gospodarczej z korzyścią dla czterech państw członkowskich. Obecnie państwami członkowskimi EFTA są Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria.

źródło: www.efta.int <http://www.efta.int>

* * *

EMAS [ang. Eco Management and Audit Scheme] – System Ekozarządzania i Audytu jest Wspólnotowym, dobrowolnym instrumentem potwierdzającym ciągłe doskonalenie efektywności ekologicznej (środowiskowej) w organizacjach. Organizacje zarejestrowane w EMAS są w pełni zgodne z prawem, posiadają funkcjonujący system zarządzania środowiskowego oraz komunikują swoje efekty działalności środowiskowej poprzez publikowanie niezależnie zweryfikowanej deklaracji środowiskowej.

źródło: www.emas.mos.gov.pl <http://www.emas.mos.gov.pl>

* * *

EOQ [ang. European Organization for Quality] – Europejska Organizacja Jakości jest autonomiczną, europejską, interdyscyplinarną organizacją działającą od 1956 roku, dążącą do efektywnej poprawy w zakresie jakości w jej najszerszym znaczeniu. Prowadzi m.in. konferencje, szkolenia, wydaje certyfikaty kompetencji personelu, przyznaje nagrodę Leadera Europejskiej Jakości. Partner w rozmowach dla stowarzyszeń i organizacji: EA, IAF, ILAC.

źródło: www.eoq.org <http://www.eoq.org>

* * *

ESP [ang. Electronic Stabilization Programm] – elektroniczna stabilizacja pojazdu

* * *

EURAMET Europejskie Stowarzyszenie Krajowych Instytutów Metrologicznych (EURAMET) to Regionalna Organizacja Metrologii (RMO) w Europie. Koordynuje współpracę krajowych instytutów metrologicznych (NMI) w Europie w takich dziedzinach, jak badania naukowe z zakresu metrologii, identyfikowalności pomiarów do jednostki SI, międzynarodowe uznanie standardów krajowych pomiarowych i związanych z nimi pomiarów i kalibracji możliwości (CMC) jego członków. Poprzez transfer wiedzy i współpracy między jej członkami EURAMET ułatwia rozwój krajowych infrastruktur metrologicznych.

źródło: www.euramet.org <http://www.euramet.org>

* * *

FAP [niem. Fehlerabstellprozess] – nowy model rozwiązywania problemów w VW. VW tłumaczy to jako proces rozwiązywania złożonych problemów.

źródło: VW

* * *

FDIS [ang. Final International Draft Standard] – ostatnia faza podczas opracowywania norm międzynarodowych, tuż przed oficjalną publikacją

* * *

FEFO [ang. First Established First Out] – Metoda zarządzania przepływem materiału – „pierwsze wyprodukowane – pierwsze wyszło”, decyduje data produkcji

* * *

FIFO [ang. First In First Out] – Metoda zarządzania przepływem materiału – „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”, decyduje data przyjęcia na magazyn

* * *

FMEA [ang. Failure Mode and Effects Analysis], analiza przyczyn i skutków wad jest metodą analityczną opartą na zasadzie „zera defektów” oraz zasadzie „ciągłego doskonalenia”. Metoda ta jest używana do przewidywania i wcześniejszego eliminowania potencjalnych wad konstrukcyjnych nowego wyrobu (FMEA konstrukcji); w fazie projektowania nowego wyrobu, wprowadzania nowych materiałów, nowych technologii, zagrożenia dla człowieka w przypadku wystąpienia awarii wyrobu, lub wad procesu (FMEA procesu); na etapie projektowania procesu, uruchamiania produkcji seryjnej, w produkcji seryjnej w celu doskonalenia procesów.

W praktyce przeprowadzenie analizy FMEA sprowadza się do określenia wszystkich potencjalnych niezgodności, ocenie ryzyka z nimi związanego, a następnie wprowadzenia i nadzorowania działań prewencyjnych.

źródło: Adam Hamrol, Władysław Mantura: „zarządzanie jakością. Teoria i praktyka” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Masaaki Imai: „Gemba Kaizen. Zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania” Kaizen Institute Polska, Wydawnictwa MT Biznes, 2006.

* * *

FMECA [ang. Failure Mode Effects and Criticality Analysis] – patrz wyżej, wskazuje na kwantyfikację (podejście ilościowe, znaczenie ważności poziomu krytyczności błędu)

źródło: FMEA – podręcznik, wydanie 4

* * *

FMK [niem. FehlerMassnahmeKarte] – Karta Usterek i Działań

* * *

FSC [ang. Forest Stewardship Council] to międzynarodowa organizacja promująca odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi świata. Organizacja odpowiada za opracowanie Standardów Prawidłowej Gospodarki Leśnej oraz standardów dotyczących kontroli przepływu surowców z lasów certyfikowanych w różnego rodzaju firmach przetwórczych i handlowych – standardy kontroli pochodzenia produktu FSC CoC. FSC jest pierwszym i obecnie najbardziej rozpoznawalnym globalnie system certyfikacji lasów i produktów drzewnych.

źródło: www.fsc.org <http://www.fsc.org>

* * *

FSSC 22000 [ang. Food Safety System Certification] – System Certyfikacji Bezpieczeństwa Żywności to kompletny system certyfikacji systemów bezpieczeństwa żywności oparty na istniejących standardach; ISO 22000, ISO 22003, ISO / TS 22002-1:2009 opracowany przez Fundację Certyfikacji Bezpieczeństwa Żywności działającą od 2004 roku.

www.fssc22000.com <http://www.fssc22000.com>

* * *

FTA [ang. Fault Tree Analysis] – analiza drzewa błędów