abc quality | abc

ABS [ang. Antilock Braking System] – System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania

* * *

ADAC [niem. Allgemeiner Deutscher Automobil-Club] – Niemiecki Klub Motoryzacyjny – odpowiednik polskiego PZMot [pol. Polski Związek Motoryzacyjny] / PIM [pol. Polska Izba Motoryzacji]

* * *

AIAG [ang. Automotive Industry Action Group] to organizacja założona w 1982 roku przez przedstawicieli trzech największych producentów samochodów w Ameryce Północnej: Forda, General Motors i Chryslera. Pierwotnym celem tej organizacji było opracowania zaleceń i ram na rzecz poprawy jakości w północnoamerykańskim przemyśle motoryzacyjnym. Obecnie AIAG promuje swoje cele głównie poprzez opublikowane standardy APQP i PPAP. Dokumenty te stały się de facto standardem w Ameryce Północnej, który musi być przestrzegany przez wszystkich dostawców.

źródło: www.aiag.org <http://www.aiag.org>

* * *

Akredytacja – to formalne uznanie przez upoważnioną jednostkę akredytującą kompetencji organizacji działających w obszarze oceny zgodności, czyli jednostek certyfikujących, inspekcyjnych lub laboratoriów do wykonywania określonych działań w zakresie oceny zgodności. Upoważnienie jednostki akredytującej jest zwykle uzyskiwane od rządu.

źródło: http://www.pca.gov.pl/?page=akredytacja_rola

* * *

ALARP [ang. As Low As Reasonably Possible / Practicable] – Metoda analizy ryzyka oparta o ważność i prawdopodobieństwo wystąpienia

* * *

APLAC [ang. Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation]

* * *

APQP [ang. Advanced Product Quality Planning] –   Zaawansowane Planowanie Jakości Wyrobu  jest zbiorem wytycznych stworzonych wspólnie przez AIAG Wielką Trójkę motoryzacji Chrysler, General Motors oraz Ford. Wytyczne te zostały skierowane do ich dostawców oraz poddostawców. Głównym celem stworzenia APQP było pokazanie, w jaki sposób rozwijać produkty, aby ich jakość była satysfakcjonująca dla organizacji. APQP można więc określić jako opis sposobów komunikacji oraz procesów zachodzących pomiędzy firmą a jej poddostawcą w czasie rozwoju wyrobu.

źródło: Zarządzanie Produkcją

* * *

Audit – Systematyczny, udokumentowany i niezależny proces uzyskiwania dowodu z auditu oraz jego obiektywnej oceny, w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu.

źródło: EN-ISO 9000:2005, pkt.3.9.1

* * *

AQAP [ang. Allied Quality Assurance Publication] – Publikacja Standaryzacyjna NATO dotycząca Zapewnienia Jakości

* * *

AQL [ang. Acceptance Quality Level]

* * *

BGB [niem. Buergerliches Gesetzbuch] – niemiecki kodeks cywilny

* * *

BGH [niem. Bundesgerichtshof] – niemiecki sąd apelacyjny

* * *

BMG [niem. Baumustergenehmigung] – dopuszczenie wzoru konstrukcyjnego przez właściwy dział rozwoju

źródł0: VW Formel Q

* * *

BRC jest to standard opracowany w 1998 roku w Wielkiej Brytanii przez liderów British Retail Consortium. Celem BRC jest określenie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i jakości w zakładach produkujących żywność, która dostarczana jest do sieci supermarketów. Forma i treść Standardu są zaprojektowane tak, aby można było ocenić dostawcę w jego siedzibie (jego system operacyjny, procedury) przez kompetentnego audytora, standaryzując w ten sposób kryteria bezpieczeństwa żywności oraz monitorując procesy i procedury. Główne części standardu BRC: System HACCP, System ISO 9001, Standard środowiska zakładu, Kontrola procesu produkcyjnego, Kontrola produktu, Personel.

Posiadanie przez zakład certyfikatu zgodności ze standardem BRC wydanego przez jednostkę niezależną jest dla dystrybutora sygnałem, że zakład pozytywnie przeszedł szczegółową inspekcję i spełnił w sposób zadowalający wszystkie wymagania zawarte w powyższym dokumencie, a więc dostarczana żywność jest bezpieczna i zgodna z wymaganym poziomem jakości.

źródło: www.dekra.pl <http://www.dekra.pl>

* * *

BS 25999 to brytyjski standard Zarządzania Ciągłością Działania (BCM Business Continuity Management), prezentujący podejście do zarządzania organizacją w sposób pozwalający na utrzymanie wyznaczonego i akceptowanego poziomu dostarczania wyrobów lub usług w wypadku wystąpienia zakłóceń w jakiejkolwiek jej części. Standard powstał na podstawie ISO/PAS 56:2003 zbioru dobrych praktyk w tym obszarze. Standard BS 25999-1:2006 zawiera wytyczne do systemowego zarządzania ciągłością działania, natomiast BS 25999-2:2007 wymagania dla certyfikacji systemu.

Opracowanie własne

* * *

BTV [niem. BauTeilVerantwortlicher] – osoba odpowiedzialna za komponenty w koncernie VW

źródło: VW

* * *

CC [ang. Critical Characteristics] – charakterystyki krytyczne (patrz też: SC – charakterystyki specjalne)

* * *

CE [European Certification] – znak potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami UE

Oznaczenia CE nie stosuje się dla wyrobów medycznych, które stosowane są podczas badań klinicznych oraz dla tzw. wyrobów custom-made („szytych na miarę”).

Na targach i konferencjach można pokazywać wyroby nie spełniające wymogów dyrektywy, ale pod warunkiem, że wyraźnie widać, że nie mogą być wprowadzane i używane na rynku, aż do momentu spełnienia tych wymagań.

* * *

CEN [ang.  European Committee for Standarization] – Europejski Komitet Normalizacyjny

* * *

CENELEC to Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki, który odpowiedzialny jest za normalizację w dziedzinie elektrotechnicznym. CENELEC przygotowuje dobrowolne standardy, które ułatwiają wymianę handlową między państwami, tworzą nowe rynki, poprzez ograniczenie kosztów przestrzegania przepisów oraz wspierają rozwoju Jednolitego Rynku Europejskiego.

źródło: www.cenelec.eu <http://www.cenelec.eu>

* * *

Certyfikacja w odniesieniu do systemów zarządzania jest działalnością polegającą na ocenie zgodności systemu z wymaganiami przez stronę trzecią, tzn. akredytowaną jednostkę certyfikującą.

źródło: PN-EN ISO/IEC 17021

* * *

CFT [ang. Cross Functional Team] – zespół interdyscyplinarny / multidyscyplinarny

* * *

Ciągłe doskonalenie /proces/ [ang. – Continuous Improvement Process] w Japonii znana jako  filozofia KAIZEN. W ujęciu jakościowym Kaizen odnosi się do 5 punktu zasad Deminga, w którym mowa, że ciągłe doskonalenie następuje poprzez proces ciągłego wykrywania i rozwiązywania problemów. Z zasadą ciągłego doskonalenia związane jest „Koło Deminga”.

Filozofia Kaizen wyraża rozwój poprzez małe kroki, podejmowanie drobnych działań. Stała się podstawą strategii rozwoju w powojennej Japonii i Ameryce Północnej w czasie Wielkiego Kryzysu.

Robert Maurer: „Filozofia Kaizen” Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.

Adam Hamrol, Władysław Mantura: „zarządzanie jakością. Teoria i praktyka” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

* * *

CR [eng. Customer Requirements] – wymagania klienta

* * *

CSA [ang. Canadian Standards Association] – Kanadyjskie Stowarzyszenie Standardów jest organizacją non-profit działającą w służbie biznesu, przemysłu, rządu i konsumentów w Kanadzie i na rynku globalnym. Pomaga ludziom zrozumieć standardy poprzez oferowanie edukacyjnych i informacyjnych produktów i usług.

Certyfikowanie na zgodność ze standardem CSA ułatwia wprowadzenie wyrobów na rynek Ameryki Północnej. Znakiem CSA znakowane są głównie wyroby elektryczne, elektroniczne, medyczne,  przemysłowe, urządzenia gazowe, hydraulika, sprzęt HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), produktów ochrony osobistej.

Standard CSA jest przyjęty przez organy regulacyjne, dużych detalistów, producentów i oznacza, że mogą sprzedawać oni produkty z certyfikatem CSA w USA i Kanadzie.

www.csagroup.org <http://www.csagroup.org

* * *

CSR [ang. Corporate Social Responsibility] – odpowiedzialność społeczna organizacji

* * *

CSR [ang. Customer Specific Requirements] – specyficzne wymagania klienta. W branży automotive CSR należy rozumieć jako interpretacje lub modyfikacje wymagań normy IATF 16949 (wydanie pierwsze z 2016 roku)

* * *

Cykl Deminga – koło Deminga określany jest również jako cykl PDCA (skrót od Plan = zaplanuj działania, Do = wykonaj zaplanowane działania, Check = sprawdź rezultat przeprowadzonych działań, Act = wprowadź zmiany do procesu, zmodyfikuj proces). PDCA opiera się na chronologicznie uporządkowanych działaniach, typowych dla układu sterowania ze sprzężeniem zwrotnym.

Zgodnie z cyklem opracowanie planu działań jest podstawą realizacji zasady ciągłego doskonalenia.

źródło: Adam Hamrol, Władysław Mantura: „zarządzanie jakością. Teoria i praktyka” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.