Wstęp do Statystycznego Sterowania Procesem (SPC)

Podstawą funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa produkcyjnego jest stosowanie systemów statystycznego sterowania procesem (SPC). Dzięki temu możliwy jest stały nadzór oraz kontrola nad przebiegiem produkcji. Zacznijmy jednak od genezy samej formuły SPC.

Statystyka jest to dział nauki zajmujący się gromadzeniem i prezentacją danych. Przez gromadzenie, należy rozumieć rozwijanie najbardziej efektywnych technik pozyskiwania i zapisywania informacji. Informacje te należy przetworzyć w taki sposób, aby możliwa była ich prezentacja w zrozumiałej dla wszystkich formie. Proces z kolei, jest to ciąg uszeregowanych w czasie zadań i działań, których realizacja ma na celu zamianę danych wejściowych w wyjściowe, zachowując przy tym zamierzony cel. Tak więc SPC – Statystyczne Sterowanie Procesem, jest to zestaw narzędzi używany w systemach zapewnienia jakości. Poprzez stosowanie systemów nadzoru i kontroli, możliwe jest gromadzenie informacji i analizowanie przebiegów procesu, które pozwalają nam na szybszą reakcję i możliwość zapobieżeniu niezgodności (np. wyprodukowaniu wyrobu niezgodnego).

Podstawowymi zadaniami SPC są:

1. Znaleźć sygnał rozregulowania procesu (wadliwy produkt);

2. Wykryć przyczynę zaobserwowanego rozregulowania (dlaczego ten wadliwy produkt powstał);

3. Użyć uzyskaną informację do poprawy jakości procesu.

Do zrealizowania tych trzech podpunktów wykorzystywane są tzw. narzędzia SPC. Najbardziej popularnym i powszechnie wykorzystywanym narzędziem jest Histogram. Jest to najprostsza forma prezentacji danych – wykres słupkowy. Na wykresie tym w łatwy sposób można przedstawić liczność pewnych zjawisk, bądź zdarzeń, z kolei jego analiza pozwala szybko zidentyfikować najważniejsze czynniki.

Rys. 1 Histogram

Starszym bratem histogramu możemy nazwać Wykres Pareto. Wykres Pareto również prezentuje dane ilościowe w formie słupków, jednak są one uporządkowane. Największe liczności/częstości znajdują się bliżej początku układu współrzędnych. Na wykresie Pareto pojawia się dodatkowo Krzywa Lorenza, która określa, które 20% przyczyn powoduje 80% wad.

Rys. 2 Wykres Pareto

Kolejnym narzędziem SPC jest Karta Kontrolna, czyli nic innego jak wykres liniowy.

Wykres ten zbudowany jest z:

– linii pokazującej zachowanie się procesu w czasie,

– linii środkowej przedstawiającej wartość średnią,

– górnej i dolnej granicy tolerancji, które odzwierciedlają specyfikację, czyli maksymalną i minimalną dopuszczalną wartość, która definiuje proces jako uregulowany,

– granice reakcji, są to dodatkowe, bardziej restrykcyjne granice tolerancji, których podstawowym celem jest niedopuszczenie do rozregulowania procesu. Granice reakcji mogą stanowić punkt podjęcia natychmiastowych działań przez operatorów pracujących na maszynach.

Rys. 3 Karta kontrolna

Istotą działania kart kontrolnych jest stały nadzór nad realizowanym procesem, a dzięki temu jego stała kontrola. Zastosowanie polega na bieżącym pobieraniu wyrobów z procesu (co ustalony czas), mierzeniu ich i nanoszeniu wykonanych pomiarów na wykres karty. Narzędzie to stosowane jest najczęściej w procesach, gdzie konieczny jest stały nadzór nad procesem, np. w produkcji seryjnej.

Chcąc ocenić zdolność procesu jako wystarczająco dobrą do zapewnienia jakości wytwarzanych produktów, należy wyznaczyć współczynniki Cp, Cpk. Współczynnik Cp ocenia proces odnosząc jego rozrzut do szerokości założonego pola tolerancji. Im szerokość rozrzutu procesu jest mniejsza w odniesieniu do szerokości tolerancji (zdefiniowanych np. przez specyfikacje wytwarzanego produktu), tym proces bardziej zdolny. Proces zdolny to współczynnik Cp≥1,33. Jednak współczynnik Cp nie reaguje na przesunięcie procesu względem założonego pola tolerancji. Tak więc rozrzut wyników może być mały i współczynnik Cp osiągnie dobry wynik, ale wartości mogą leżeć zupełnie poza założonymi granicami tolerancji. W związku z tym, należy wyznaczyć drugi współczynnik Cpk. Wyliczana jest w ten sposób średnia wartość procesu, która następnie porównywana jest do górnej i dolnej granicy tolerancji. W ten sposób wyznaczamy dwa współczynniki Cpk (dla dolnej i dla górnej granicy tolerancji) i wybieramy gorszy z nich. Zatem, aby proces uznać za zdolny, oba współczynniki jednocześnie Cp i Cpk muszą mieć wartość większą lub równą 1,33.

Jeśli dzięki opisanym narzędziom SPC znajdziemy wadliwy produkt, należy wykryć przyczynę wystąpienia zaistniałej niezgodności. SPC zaopatruje nas w tym zakresie w proste narzędzia, które mają wspomóc burzę mózgów i analizę. Diagram Ishikawy, inaczej zwany wykresem rybiej ości. Narzędzie to pozwala na uszeregowanie przyczyn i znalezienie związków pomiędzy nimi. Znając skutek (rybia głowa), rozpisujemy prawdopodobne przyczyny dzieląc je na następujące kryteria (rybie ości):

– człowiek;

– sprzęt/maszyna;

– materiał;

– metoda;

– zarządzanie;

– środowisko.

Rys. 4 Diagram Ishikawy

Z uzupełnionego Diagramu Ishikawy należy wybrać i zidentyfikować przyczyny, które mają największy wpływ na zaistniały problem. Następnie należy zweryfikować, czy wybrana przyczyna faktycznie powoduje badany problem. Ostatnim działaniem jest ustalenie i wdrożenie działań korygujących w celu wyeliminowania niezgodności i braków w procesie. Narzędziem SPC, które może nam pomóc przeprowadzić analizę przyczyn wybranych z diagramu rybiej ości, jest 5-WHY. Narzędzie 5-Why polega na próbie odpowiedzi na przynajmniej pięć pytań „Dlaczego …?”.Na przykład:

1. Dlaczego pracownik się poślizgnął?

            Bo podłoga była mokra.

2. Dlaczego podłoga była mokra?

            Bo woda wyciekła z nieszczelnego zaworu.

3. Dlaczego zawór był nieszczelny?

            Bo uszczelka spróchniała.

4. Dlaczego…? itd.

Wykonując analizę 5-Why należy pamiętać, że nie musi się ona kończyć na piątym pytaniu. Metodę wykorzystujemy dopóki nie dotrzemy do źródła, czyli prawdziwej przyczyny problemu. Ponadto poruszone muszą zostać dwa aspekty:

1. Dlaczego powstał problem? Należy zastanowić się nad przyczynami jego wystąpienia. Dlaczego wyprodukowano taki produkt.

2. Dlaczego tego nie wykryto? Dlaczego obecne systemy, metody nadzoru nie wykryły problemu gdy się już pojawił. Często ten aspekt podsuwa pomysł na skuteczne działania korygujące.

Statystyczna Kontrola Procesu jest to zarządzanie procesem produkcyjnym ukierunkowane na jakość wyrobu oraz prewencję (minimalizacja strat w wyrobie, procesie i narzędziach) opierające się na prostych narzędziach statystycznych. Regularne stosowanie systemów nadzoru i narzędzi statystycznych do rzeczywistych analiz zwiększa przewidywalność procesów, oraz umożliwia szybsze reagowanie na zmiany lub zakłócenia procesów.

Tomasz Pelc

Specjalista ds. jakości w firmie TechniSat